Protección de datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Finalidades do tratamento Recibir os seus comentarios relacionado con dúbidas, preguntas, ou outras cuestións que sexan necesarias aclarar e responder por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros
Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais